ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်တီႉၺွပ်း

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  Frontier Myanmar လႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Myanmar Times ထုၵ်ႇတပ်ႉပႂ်ႉ လႅၼ်လိၼ် BGF (Border Guard Forces) ၸႄႈမိူင်းယၢင်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ်တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ−မိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသွင်ၵေႃႉ ထုၵ်ႇတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်တီႉၺွပ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 March 2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ၸႄႈမိူင်းယၢင်း တီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသွင်ၵေႃႉ ၼေႃႇပၢတ်ႉတီႇႁၢၼ်ႇ (ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar) လႄႈ မႃးၼေႃႇ (ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ The Myanmar Times) တီႈႁိမ်းလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း မၢႆ (1) ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၼမ်းၸုမ်း BGF ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၶိတ်ႉတူႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ႁဝ်းၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၶဝ်သွင်ၵေႃႉယဝ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ လႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ ၊ မိူဝ်ႈၶဝ်မႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မႃးထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ၶႃႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢိူဝ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူး ၶႂ်ႈတႅမ်ႈတႅမ်ႈလႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်သင်ၼႆသေ ဢဝ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသွင်ၵေႃႉ သူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇသေ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းယိင်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF တေၶိုၼ်းထတ်းသၢင်တူၺ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းသေ တေသိုပ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵေႃႉဢၼ်လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၵုမ်းၶင် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသွင်ၵေႃႉဝႆႉ တီႈၼႂ်းၶွၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF မီးလွင်ႈပေႃႉႁႅမ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼေႃႇပၢတ်ႉတီႇႁၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Eleven ဝႆႉဝႃႈ− ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈသေ ၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ−မိူင်းထႆး၊ မိူဝ်ႈႁဝ်းထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးၸႂ်ႉႁဝ်း မွတ်ႇပႅတ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၊ ႁဝ်းမွတ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ထၢင်ႇဝႃႈတေလႆႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ၺွပ်းႁဝ်းၶႃႈဝႆႉ ၵမ်းလဵဝ်သေ ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈ ၊ ဝႆႉႁဝ်းၵေႃႉတီႈတီႈ ၊ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၵွင်ႈငႃ ဢဝ်မိုဝ်းပႄႈ လင်သေ ၶတ်းသေႃးဝႆႉ၊  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတႄႉ လႆႈထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉၽွင်ႈဢေႃႈ ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼုင်ႈၶူဝ်း တပ်ႉ BGF ဝႆႉၵူႈၵေႃႉ ၊ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းထၢမ်တူၺ်း ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၺွပ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသူမႃးထၢႆႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလႄႈၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၊ တီႈတေႉမၼ်း ဢၼ်ႁဝ်း ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၊ ပဵၼ်ႁူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသွင်ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 March 2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 5 March 2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၸင်ႇၵွႆႈ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း