ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွႆးတြႃးၽိူမ်ႉထႅင်ႈ 2 ဢမူႉၶတီး

Danny Fenster ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Frontier Myanmar ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ 5 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းတိူဝ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸွႆးတြႃးထႅင်ႈ 2 ဢမူႉၶတီးၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 09 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တႅၼ်ႇၼီႇ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ Danny Fenster ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးတိူဝ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 50 (က) မၢႆမီႈတိုၵ်းတေႃးၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လႄႈ မတ်ႉတႃ 124 (က) မၢႆမီႈလွင်ႈယႃႉလူႉၸိုဝ်ႈသဵင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မၢႆမီႈလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ သင်ဝႃႈပူၼ်ႉပႅၼ်တႄႉယူႇၼႆၸိုင် လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး မီးသုၼ်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းတၢမ်ႇၶွၵ်ႈသုင်သုတ်း 3 ပီႊထိုင် 7 ပီႊ၊ မၢႆမီႈလွင်ႈယႃႉလူႉၸိုဝ်ႈသဵင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး မီးသုၼ်ႇပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 7 ပီႊထိုင် 20 ပီႊ ဝႃႈၼႆ။

တႅၼ်ႇၼီႇ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ Danny Fenster ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 May 2021 ပူၼ်ႉမႃး တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၵုင်ႈသေ ယၢမ်းလဵဝ်ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ (3) ဢမူႉၶတီး လူၺ်ႈမၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 505 (က) မၢႆမီႈလွင်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ မၢႆမီႈၵပ်းသိုပ်ႇၸွမ်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဝႃႈၼႆ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် Danny Fenster ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းမီး 5 ဢမူႉၶတီးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းတြႃးလႄႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်းႁူဝ်ယွႆႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးသင်၊ ၶၵ်ႉတွင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လႆႈဢၢင်ႈဢိင်ဢဝ် ၽူႈတၢင်ၼႃႈမၼ်းၸၢႆးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 02 November 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၽွင်းတၢင် UN ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ Bill Richardson မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈလွင်ႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Danny Fenster သင် ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶႅၼ်ႈၵၼ်လၢႆဝၼ်း Danny Fenster ၸင်ႇထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်းၽိူမ်ႉထႅမ် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ ဢၼ်မီးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းတၢမ်ႇၶွၵ်ႈသုင်သုတ်းထိုင် 20 ပီႊ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း