ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် PDF လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း PDF ပၶူၵ်ႉၵူႇ 8 ၵေႃႉ ပႃးၵွင်ႈတင်းငိုၼ်း ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ တိူင်းမၵူၺ်း 8 ၵေႃႉ ပႃးဢဝ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်းငိုၼ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈယွမ်းတူဝ် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 May 2023 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း Defense Team Pakokku ၼႂ်းၸၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢွင်ႇတူႇ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢႆးတူင်ႇၶျိတ်ႉ၊ တေႃႇၸိၼ်ႇၶၼ်ႉ၊ ဝေႇၽျူဝ်းပၢႆႇ − 4 ၵေႃႉၼႆႉ ပႃးၵွင်ႈ 2 လဝ်း ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 400 သႅၼ် လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း Earthquake Defense Force ၼႂ်းၸၼ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃး ဢႃႇၵႃႇၸူဝ်းမိၼ်ႉ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဝိၼ်းမိၼ်းဢွင်ႇ၊ မျတ်ႉမိၼ်း၊ တႅတ်ႉၼၢႆႇဢူး − 4 ၼႆႉၵေႃႈ ပႃးၵွင်ႈ 2 လဝ်းလႄႈ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်း 2,000 သႅၼ် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် တင်းမူတ်းႁူမ်ႈ 8 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ “ၸိူဝ်းၶဝ်ဢၢင်ႈဢိင်ၸိုဝ်ႈသဵင် တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းသေ လႄႇႁႃၸူၼ်ပိူၼ်ႈ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မႃး ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပႄႇၶဝ်ပႅတ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းၼႆႉသေ တႄႇၸဵမ်ၵၢၼ်ၶဝ်ႈ ပွႆးတိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁွင်ႉၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵေႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း Defense Team Pakokku ၼႂ်းၸၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢွင်ႇတူႇၼၼ်ႉ မီးတၢင်းၽိတ်းဝႆႉ ၸူၼ်ပိူၼ်ႈ၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ဢၼ်မီး လွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇ တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ယွၼ်းၵႃႈထုတ်ႇ တူဝ်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇၵႄႈၶၢႆ လႆႈပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ပၶူၵ်ႉၵူႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၶိုၼ်း ၸိူဝ်းဢဝ်ငိုၼ်းသေ လၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပၼ်ၽၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်း လၵ်ႉပၢႆႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၶၢဝ်ႇၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇတင်း ၸႄႈဝဵင်းမျၢႆႇ ၸၢင်ႈႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇ သေ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉထႃႈ ဢွၼ်တၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 May 2023 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈဢဝ်ငိုၼ်း သူၼ်းႁူၺ်းၸုမ်း PDF ၶဝ် ႁႂ်ႈမႃးဝၢင်းၶိူင်ႈၸူးၶဝ်သေ ယူႇတီႈၽၢႆႇၸုမ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်း ၸုမ်း PDF ၶဝ်မိူၼ်ၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်−RFA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း