ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း (T.Y.O) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 3 ပီတဵမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 December 2019 လုမ်းၵပ်းသၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ RCSS လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ် (T.Y.O) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 3 ပီတဵမ် တီႈႁူင်းႁေႃးၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း (T.Y.O) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 3 ပီတဵမ်ၼႆႉ မီးသင်ၶႃႇၸဝ်ႈ ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ ဢိူင်ႇ ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်သေ ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇသေ လုင်းဢုတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (T.Y.O) ၸုၵ်းမၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၶၢဝ်းႁိုင် ၊ ၸဝ်ႈပိုၼ်ၶမ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS  မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယိင်းၼွင်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (T.Y.O) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (T.Y.O) တႄႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးမိူဝ်ႈလႂ် ၊ ႁဵတ်းၸိူဝ်ႉႁိုဝ်လႄႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းမႃးၼႆႉ လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈသင်မႃးလၢႆလၢႆ ၊ တႃႇၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈၼႆႉ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈ သင်လၢႆလၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း ယိူင်းဢၢၼ်းသမ်ႉမီးသင်လၢႆလၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (T.Y.O) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 3 ပီတဵမ်ၼႆႉ မီးပႃးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၊ တွၼ်ႈဝႂ်ယွင်ႈၵုင်ႇမုၼ် ဢိၵ်ႇတင်း မူၼ်ႈသိူဝ်းတၢင်းၵႃႈသေ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ တူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 12 : 00 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 December 2019 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ RCSS  လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၸုမ်း ILO လႄႈ ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၶႄႇ ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း