ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) မၢႆ 3 လူႉသဵင်ႈ

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸေႃးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ (ႁိုဝ်) ပူဝ်ႇၵတူင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) မၢႆ 3 ဝဵင်းမႂ်ႇသူၺ်ႇၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇ (ရွှေကုက္ကိုမြို့သစ်) မိူင်းယၢင်း လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸေႃးၵျေႃႇမျိၼ်ႉၼႆႉ ဝၢႆးသေ မၼ်းၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈ 8 ဝၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 July 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:30 မူင်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႉၼွင်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပဵၼ်ဢၼ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်းတေႉတေႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ BGF မၢႆ 3 ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႅင်း (နောင်ကိုင်းရွာ) ၸႄႈဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉ မိူင်းယၢင်းသေ တင်ႈတႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ပုတ်ႉထ (DKBA) မိူဝ်ႈပီႊ 1994 မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ 999 တေႃႇထိုင် ပီႊ 2010 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2010 လုၵ်ႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ပုတ်ႉထ (DKBA) ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) မိူင်းယၢင်းသေ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ BGF မၢႆ 3 တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 August 2010 တေႃႇထိုင် မၼ်းၸဝ်ႈပေႃးလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸေႃးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ တီႈၼင်ႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ BGF မၢႆ 3 ဢၼ်ပဝ်ႇႁၢမ်းဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈ တေလိူၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းဢၼ်တေမႃးတႅၼ်းတၢင်မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်း၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၶျိတ်ႉတူႇၵူၺ်း ၵေႃႉတေၸတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸေႃးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ဢႃႇယုၸဝ်ႈလႆႈ 62 ပီႊယဝ်ႉသေ ၵိုတ်းဝႆႉ မေးၼၢင်း လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈတႄႉ လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 July 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 13:00 မူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – BGF

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း