ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် DKBA ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၽူႈႁၢႆႉဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

ၽူႈမီးၸၼ်ႉတပ်ႉၵွင် တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ Democratic Karen Benevolent Army – DKBA ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၽူႈႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 October 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 07:00 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း သေႃးဝေႉထူး ဢႃႇယု 49 ပီႊ တပ်ႉၵွင် 909 တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ DKBA ထုၵ်ႇၽူႈႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈႁိူၼ်းမၼ်း ပွၵ်ႉမၢႆ(1) ဝဵင်းၵေႃႉၵရိတ်ႉ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းတိုၵ်ႉၼင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းယူႇ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽူႈႁၢႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ 6 ၵမ်းသေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး ပုမ် ဢိၵ်ႇတင်း မိုဝ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉသူင်ႇၵႂႃႇ ယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃၵေႃႉၵရိတ်ႉ ၼၼ်ႉ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း DKBA ၸွမ်သိုၵ်း သေႃးသတီး လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း သေႃးဝေႉထူး ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလုသုမ်းလူင် တႃႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း DKBA ၼိုင်ႈဢၼ် ၊ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း ပလိၵ်ႈမၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်မီးတီႈၸႄႈဝဵင်း ၵေႃႉၵရိတ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃၽူႈႁၢႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေတိၺွပ်း ပၼ်တင်းၽိတ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း DKBA မဝ်မၢင် လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇလႆႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၊ ဝၢႆးလင်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၽိူမ်ႉထႅမ် ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈႁၢႆႉၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်း သေႃးဝေႉထူး ၼႆႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ယင်းပႆႇတိၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

DKBA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈ မၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ NCA တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ် October ပီႊ 2015 ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-RFA
ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢဝ်မႃးတီႈ-Facebook
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း