ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယွၼ်းၶေႃႈသပ်းလႅင်းထိုင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 March 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵယွင်ႇၵီႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းသူဝ်းလ် မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသေ ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈပၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၵၢဝ်ႇၼႄးဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်းမၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တင်းမူတ်း 300 ပၢႆၼႆႉ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် (March 2021) ၼႆႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးယၢၼ်ႇၼၢႆႇထုၼ်း လႄႈ ဢူးၸူဝ်းမူဝ်း ဢၼ်မီးယူႇဝႆႉတီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵယွင်ႇၵီႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသေ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈတၢင်း တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉယူႇ။

credit to photo owners
credit to photo owners

ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉသေ ၵၢဝ်ႇၼႄးလၢတ်ႈဝႃႈ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းႁၼ်ၽိတ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇတီႉၺွပ်းၶဝ်သွင်ၵေႃႉဝႆႉယူႇလႄႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵယွင်ႇၵီႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၸင်ႇလႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သပ်းလႅင်းပၼ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးၼႆႉသေ ဢူးယၢၼ်ႇၼၢႆႇထုၼ်းၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈလူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵူၺ်းလႆႈလၢတ်ႈၼႄငဝ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႆႉသေ ႁၼ်ဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈတႄႉမၼ်းယူႇမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵယွင်ႇၵီႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵေႃႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈလူႉတၢႆတင်းၼမ် ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 300 ပၢႆ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၶၢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ ပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶတ်းၸႂ်တိုၵ်းတေႃးတေႃႇသူႈယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ပဵၼ်ပိုၼ်းဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတြႃးၼႆႉ တေဢဝ်ပေႉလႆႈယူႇသေ ယူႇတီႈၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ တေၸွႆႈထႅမ် တေႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ်တေႃႇသူႈတိုၵ်းတေႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေထိုင်တီႈ ဢွင်ႇပေႉၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈငဝ်းလၢႆးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ႁၼ်လီၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း