ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်းမေး ၺႃးယိုဝ်း တီႈၸေႈဝဵင်းမျႅင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၺႃးယိုဝ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈဝႅတ်ႉပူၵ်ႉ ဝဵင်းမျႅင်ႇ တိူင်းမၵူၺ်း ၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် လူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ- ဝၢႆးသေၶဝ်သွင်ၽူဝ်မေး ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်တႄႉ လူႉတၢႆတီႈထုၵ်ႇယိုဝ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်၊ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈႁူႉၵမ်းလိုၼ်းဝႃႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵင်ၼႂ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်မၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၶဝ်ဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်း CDM သၼ်ၶၢတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပၼ်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၶဝ်ၽူဝ်းမေးထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၵူတ်ႇထၢတ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁွင်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း