ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း BGF ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၵျဵၵ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျႃႇဢိၼ်းသဵၵ်ႉၵျီး မိူင်းယၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) တပ်ႉၵွင် (1023) 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇသိုဝ်ႉပီႇယႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျဵၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း BGF ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈတေႉယူႇၶႃႈ၊ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၼိုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ မႃးသိုဝ်ႉပီႇယႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း BGF ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်လွင်ႈ သုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉသေ တေႃႉတၢင်ႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း BGF 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵျဵၵ်ႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျႃႇဢိၼ်းသဵၵ်ႉၵျီး ၼႆႉ တပ်ႉၸုမ်း 6 (KNU/KNLA) ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 August 2021 ဝၢႆးသေ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵျဵၵ်ႉ ထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ KNU/KNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း/ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA လႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) တေၵႆႉၵႆႉပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းမွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း