ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမႂ်ႇထႅင်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တိတ်းၸပ်းယဝ်ႉ 35 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 August 2022 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမႂ်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ လႄႈထူပ်းႁၼ်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းသၢၼ်းတူင်း (Shandong) လႄႈ ၸႄႈမိူင်းႁိူဝ်ၼၢၼ် (Henan) ပွတ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်ပီႊ 2018 ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်ယင်းတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃးပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၸွမ်းထတ်းသၢင်တူၺ်း လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Langya henipavirus ဢမ်ႇၼၼ် တေႁွင်ႉ LayV ၼႆသေ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း Nipah လႄႈ Hendra ၊ ဝၢႆးသေထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 35 ၵေႃႉယဝ်ႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈၼူသေၽႄႈလၢမ်း ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ၸိူင်ႉမႅင်းၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းလႆႈတီႈၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ယူႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇမီး လၵ်းထၢၼ်။

ၸိူဝ်ႉမႅင်း LayV ၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်လႆႈတီႈၼူ ထူပ်းႁၼ်လူၺ်ႈ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ မိူင်းၶႄႇ၊ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး လႄႈ လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မီးလူမ်းၼၢဝ်ၶိုၼ်ႈ ယွၼ်ႉမီးပိုၼ်းတူဝ်လဵၼ်ႈၸွမ်းသတ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈပဵၼ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ တေမီးၽၢင်ႁၢင်ႈ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ၊ ဢႆ၊ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိၼ်ၶႂ်ႈယႅမ်ႉ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွင် သႄးလ်မဵတ်ႉလိူတ်ႈ ၵႂႃႇလႆႈဢမ်ႇပုင်ႇမၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်လွင်ႈလူႉသုမ်းတပ်းလႄႈတႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယူႇ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ်ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸုမ်းၼႆႉၼၼ်ႉ တေၽႄႈလၢမ်းလႆႈလူၺ်ႈ တိူဝ်ႉၼိူဝ်ႉတိူဝ်ႉၼင်၊ ယူႇၸမ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇမီးပိုၼ်းတူဝ်ဢၼ်ယၢမ်ႈတိတ်းၸပ်းမႃးဢွၼ်တၢင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်တိတ်းၸပ်းတီႈၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈယူႇ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶွင်ထႆႇဝၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉၸိူဝ်ႉမႅင်း LayV ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၼႂ်းၼူ 27% လႆႈၶၢတ်ႈလၢမ်းတူၺ်းဝႃႈ ၼူတေၸၢင်ႈပဵၼ်တီႈၽႄႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလူၺ်ႈသၽႃႇဝလႄႈ ပဵၼ်တီႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း LayV ၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ထႅင်ႈၼႂ်း ၼႂ်းမႃ 5% လႄႈ ၼႂ်းပႄႉ 2% ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယွၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း LayV ၼႆႉ၊ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ယႃႇပေတူၵ်းၸႂ် ၼႆယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉဝႆႉယူႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ယူႇၸွမ်းသၽႃႇဝ တင်းၼမ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၶၢတ်ႈလၢမ်းဢမ်ႇလႆႈ မိူဝ်ႈတိတ်းၸပ်းတီႈၵူၼ်းမႃးယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း