ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းႁၢၼ် (2) ၵေႃႉ ယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းတီႈ ICC ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢၵ်ႈထဵင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (2) ၵေႃႉ ယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉဝႃႈ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း ၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် မိူဝ်ႈၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ် ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႆႉဝႃႈ− ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (2) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်တီႉၺွပ်းဝႆႉလႄႈ မၢင်လွင်ႈၸၢင်ႈထိုင် သၢႆၸႂ်ၶဝ်သေ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၽူႈၶဵၼ်တဵၵ်းတဵင်၊ မိူဝ်ႈ AA ဢဝ်ၶလိပ်ႉဝီးတီးဢူဝ်း ပိုၼ်ၽႄႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ၊ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈတၢင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶလိပ်ႉဝီးတီးဢူဝ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (2) ၵေႃႉ မဵဝ်းမိၼ်းထုၼ်း လႄႈ ၸေႃႇၼႅင်ႇထုၼ်း ယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ May 2020 ။

ၼႂ်းၶလိပ်ႉဝီးတီးဢူဝ်းၼၼ်ႉ မဵဝ်းမိၼ်းထုၼ်း ယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉဝႃႈ− ယၢမ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇပၸႃး ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ မိူဝ်ႈပီႊ 2017 လိူၼ် September ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸေႃႇၼႅင်ႇထုၼ်းသမ်ႉ ယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉဝႃႈ− ယၢမ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း ၵၢၼ်ၽင်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၶိူဝ်း ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆဝႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် မွၵ်ႈ (80) ၵေႃႉ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဝဵင်းမွင်ႇတေႃး မိူင်းရၶႅင်ႇ ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႃႈလိၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်ၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၽူႈၸွပ်ႇ ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း (Independent Commission of Enquiry- ICOE) ပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်ၼၼ်ႉသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွပ်ႇထၢမ် လႄႈ ႁႃသၢၵ်ႇသေႇလၵ်းထၢၼ်ၽွင်ႈယူႇ သင်ဝႃႈ ၽႂ်ထူပ်းႁၼ် သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ဢၼ် လွင်ႈယႂ်ႇၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေသူင်ႇပၼ်တီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် တီႈၵပ်းသိုပ်ႇဢီးမေးလ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးၸုမ်းၽူႈၸွပ်ႇတႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလွင်ႈၼႆႉယူႇလႄႈ မုၵ်ႉ ၸုမ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (2) ၵေႃႉၼၼ်ႉ လွႆးဢၢပ်ႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် Fortify Rights ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8 September 2020 လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ News York Times ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (2) ၵေႃႉ ဢၼ်ယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်းမိုဝ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ICC  ဝဵင်းတီႇႁဵၵ်ႉ မိူင်းၼႄႇထိူဝ်ႇလႅၼ်ႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း