ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈထုၵ်ႇယိုဝ်း 5 ၵမ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၸႄႇ တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆပူႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၼင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၸႄႇ (ဇယ်တောက်) ၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉယူႇ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶၢႆပူႉ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း 5 ၵမ်းသေ  ပၢႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 13 : 30 မူင်းၼၼ်ႉ မွင်ႇၶၢႆႇဝိၼ်း၊ ဢမူဝ်း၊ ဢၢႆႈဢူး လႄႈ ဢၺီး ၶဝ် 4 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၼင်ႈလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၸႄႇ (ဇယ်တောက်) ယူႇ တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၶၢႆပူႉ ပႃႈၶမ်း + တူရဢွင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇယူႇၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းသီလမ် သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသွၼ်ႉၵၼ် ၵႂႃႇၵိုတ်းတီႈၼႃႈလၢၼ်ႉၶၢႆပူႉၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ မွင်ႇၶၢႆႇဝိၼ်း 5 ၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉသေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး မွင်ႇၶၢႆႇဝိၼ်း တီႈပုမ်ၽၢႆႇသၢႆႉ၊ ၶႃလူင်ၽၢႆႇသၢႆႉ ဢိၵ်ႇ မၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇသေ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 15 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မွင်ႇၶၢႆႇဝိၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းၼႆႉ ဢႃႇယုမီးမွၵ်ႈ 29 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ထုၼ်းမႅတ်ႈလေး ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢမူဝ်း၊ ဢၢႆႈဢူး လႄႈ ဢၺီး ၶဝ် 3 ၵေႃႉ ဢၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၸႄႇၸွမ်းၵၼ်တင်း မွင်ႇၶၢႆႇဝိၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းသင်။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မွင်ႇၶၢႆႇဝိၼ်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းၼႆႉသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၵေႃႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ တိုၵ်ႉၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – Sai Nyi Nyi Oo

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း