ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉသေလူႉတၢႆတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းမိူင်းၶႄႇသေ ၶီႇၵႃးပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉသေ လူႉတၢႆတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉသေလူႉတၢႆတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 March 2020 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 40 ပၢႆ ၶီႇၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃး သူၺ်ႇမၼ်ႇတလႃႇ (ရွှေမန္တလာ) ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တေၵႂႃႇတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းႁွတ်ႈထိုင်လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်မႃးသေ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်းမႃးလႄႈ ၵႃးလႆႈၵိုတ်းတီႈ လၢၼ်ႇၶဝ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၵႅပ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇ ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ယၢပ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ လၢတ်ႈႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃး ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ် တီႈႁူင်းယႃဢမ်ႇၼၼ် clinic ယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်(သေးၶၢၼ်း) ဢၼ်ၸမ်ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼိူဝ်ၵႃးၶဝ် လႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်တီႈ ၸုမ်းပရႁိတ ပေးတေႃးလႅတ်ႉ (ပေးသောလက် လူမှုကူညီရေးအသင်း) ဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈသေယဝ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9:00 မူင်း ၸင်ႇလႆႈသူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ မေႃယႃၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇသီႇၵျဵၼ်ႇၵူၼ်းပဵၼ်သေ မေႃယႃ ပလိၵ်ႈလႄႈ မေႃယႃၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸႅတ်ႈတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ယူႇ ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးဢွၵ်ႇသီႇၵျဵၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇတွပ်ႇၵႂၢမ်းထၢမ်မေႃယႃသင်လႆႈ ၊ လႆႈၵႂႃႇဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၽႄႁင်းၵူၺ်း မၼ်းတူၺ်း မေႃယႃလူင်ၶဝ် ပႃႇရၵူႇလူင်ၶဝ် တိုၵ်ႉထတ်းတူၺ်းသေ ယႃပၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸင်ႇသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၼႆ ၵူဝ်ႇတၢၼ်းထုၼ်းဢွင်ႇ ၸုမ်းပရႁိတ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈၵႂႃႇသူင် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉ တီႈႁူင်းယႃလၢတ်ႈၼႄ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လႆႈႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉလူႉ သဵင်ႈတၢႆတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ႁူင်းၵၢၼ် ၼိူဝ်ႉၵႆႇ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈ ဝင်ႇၶျီႇ ၊ ဝဵင်းယိၼ်ႇၵျၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈယူႇၼၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈသွင်ပီႊပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတင်းမေႃယႃၶဝ်တႄႉလၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶၢတ်ႇလူမ်းဢွၵ်ႇသီႇၵျဵၼ်ႇသေ လူႉတၢႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ၊ ပေႃးဢဝ်တင်းၽၢႆႇပၢႆးမေႃယႃဝႃႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ် ပွတ်ႇသေ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလႆႈ ၊ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉႁႅင်းသေလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလူႉတၢႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵေႃႉဢၼ်လူႉတၢႆတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ− မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇယူႇလီသေ လႆႈၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈတီႈႁူင်းယႃ မိူင်းၶႄႇသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ သူပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်မိူင်းသူၵႆႉပဵၼ်ၵူၺ်း ၊ ပေႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃတီႈ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ၸွင်ႇသူတေပၼ် ၵႃႈႁူင်းယႃလႆႈ ၊ သင်ပဵၼ်လႆႈၼႆတႄႉ သူပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းသူသေ မိူဝ်းယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်တီႈၼၼ်ႈ ၼႆႉလီယဝ်ႉ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ မေႃယႃၶဝ် ယင်းတိုၵ်ႉဢဝ် ၶီႈမုၵ်ႈလႄႈ ၶီႇတိူၵ်ႇတီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉသေ သူင်ႇၵႂႃႇတီႈတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈ ၸင်ႇၸႂ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇႁႃႉၼႆသေ ၊ သင်ဝႃႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆၸိုင် မေႃယႃၶဝ် တေၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးလႆႈႁူႉၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မေႃယႃၶဝ် ယင်းလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်း 22 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶီႇလူတ်ႉၵႃးလမ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်း ၵူၼ်းၸၢႆးဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆၼႆႉသေ မၢတ်ႈမၢႆပိုၼ်း တူဝ်ယဝ်ႉ ယွၼ်းဝႆႉတီႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇသေ ပၼ်မိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း − Myanmar Now
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း