ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆလႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းယုမ်းမၢၵ်ႇပၢၼ်းၸိူၼ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ဢိူင်ႇၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆ လႄႈ လုၵ်ႉတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းတၢႆၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်မၢႆၾၢင် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးၶမ်းဢွင်ႇ ဢႃႇယု 53 ပီႊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈလူင်ဝၢႆ ဢိူင်ႇပျွင်ႇၶွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈၼႂ်းထူင်ထွင်းၵူၼ်းတၢႆၼၼ်ႉလႄႈ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ၵူၼ်းတၢႆၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 15 ထတ်းၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶိူင်ႈသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆၼႆႉ ၸုမ်းပရႁိတၼမ်ႉၶူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၵႂႃႇၸွႆႈၵၼ်တေႃႉသူင်ႇပၼ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်းၼႆႉသေ ယွၼ်ႉသင်လႄႈလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်မၢႆမီႈလွင်ႈၵူၼ်းတၢႆ (12/2020) ပိုတ်ႇလိူင်ႈဢမူႉၶတီးဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – Thet Naing Lay

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း