ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ (ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸိုဝ်ႈသဵင်) ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 August 2022 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 04:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 40 ပီႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းသူၼ် ဢၼ်မီးႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 07:00 မူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 32 ပီႊထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၸိူၵ်ႈ မတ်ႉမိုဝ်းပေႈလင်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼိူဝ်ၵၢင်တၢင်း ႁိမ်းမၢၼ်ႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉတႄႉ မီးၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းပေႈလင်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး လႅၼ်ႈပၢႆႈမႃးတီႈၼႂ်းသူၼ် ႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶဝ် 2 ၵေႃႉတႄႉ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢဝ်လူတ်ႉၵႃး ၸွႆႈတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇပၼ်တီႈ ႁူင်းယႃယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇသေ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼမ်လႄႈ ၵႆႉမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လႄႈ ၸူၼ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – Mizzima

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း