ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆတီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးဢႃႇယုမွၵ်ႈ 30-40 ပီႊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ လႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းပွင်ႇလႅင်းထိုင်တီႈ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်လူတ်ႉၵႃး 3 လမ်းသေ ၵႂႃႇၸွႆႈၵၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ သူင်ႇပၼ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်လႂ် ၵူၼ်းၸႃႇတိတီႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇလႄႈ တူဝ်တၢႆၶဝ် 3 ၵေႃႉၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သီႇပေႃႉ-လႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 150 ထတ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ သေ တီႈတူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸွမ်းတိၼ်၊ ပုမ် လႄႈ ၵွင်းလင် သေဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်းၸိူဝ်းႁိမ်းတူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶိူင်ႈသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ 

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈတူင်ႇတၢင်ႇ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ် ၵႃႉၶၢႆသူႇသမ်းၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်တႄႉ  ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းၵႂႃႇမႃးပႆၵေႃႉလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။    

ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ၵမ်းၵမ်းၵႆႉမီးလွင်ႈ ၵူၼ်းထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 April 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈႁႃႈၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ယိုဝ်းတၢႆသေ ပဵၼ်ၽႂ်လႂ် မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် ၵေႃႉယိုဝ်းတၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းသေပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း