ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတႃႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ပၢၼ်ထီႉ (2)

ယွၼ်ႉဢႃႇယုတၼ်းႁဵင်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) တေသုတ်းသဵင်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈ ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် (Antonio Guterres) လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ တႃႇတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ပၢၼ်ထီႉ (2)။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် (Antonio Guterres) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ (United Nations-UN) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေယွၼ်းၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တၼ်းႁဵင်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းထႅင်ႈ ပၢၼ်ထီႉ (2) တႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီႊ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢႃႇယုတၼ်းႁဵင်း ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တေသုတ်းသဵင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် December 2021 ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတႃႇတေ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တၼ်းႁဵင်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပၢၼ်ထီႉ (2) ၼႆႉၵေႃႈ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် လႆႈႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်မီးၼၼ်ႉသေ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၿူဝ်ႇၵၼ်ႇ ပတ်ႉၸ်ၵိူဝ်ႇ  (Volkan Bozkır) ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ သင်မီးၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈတႃႇၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉယူႇၼႆ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တၼ်းႁဵင်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ထႅင်ႈ ပၢၼ်ထီႉ (2) ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈ ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ လႄႈ  လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႄႇ၊ ရၢတ်ႉသျုး၊ ဢင်းၵိတ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

REUTERS

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် လၢႆလၢႆၵေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် (Antonio Guterres) လႆႈတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ ပၢၼ်ထီႉ (2) ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ သုမ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူၺ်း၊ သင်ဝႃႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတႄႉ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် တေဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ပၢၼ်ထီႉ (2) ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် ယၢမ်ႈၸတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈၵွတ်းၽၢၼ်မႃးတင်းၼမ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 40 ပီႊယဝ်ႉ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉမႂ်ႇယဝ်ႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႉထီႉ 46 တေၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း