ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပၼ်ၾၢင်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ – ၶႄႇ ၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယဵၼ်

ယွၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းသေ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယဵၼ်လႆႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် (Antonio Guterres) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယႂ်ႇသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်မီးတေႃႇၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ပၼ်ႁႃလူင်ၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် လႆႈလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉ ဢွၼ်ၼႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations General Assembly-UNGA) ပီႊ 2021 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: AFP

လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ တေမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ထဵင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ ပၼ်ႁႃလုမ်ႈၾႃႉမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် လုမ်ႈၾႃႉႁွၼ်ႉမႆႈ လႄႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းတေႃႇမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ႁႂ်ႈလႆႈ ယွၼ်ႉမၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်းလွင်ႈတႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁွၼ်ႉမႆႈမႃးလိူဝ်သေၵဝ်ႇၼႆႉပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼၢၼ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆၸိုင် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းယဵၼ်သေ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းဢၼ်တိုၵ်ႉတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႄႈ မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း