ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် UN တေၵႂႃႇရၢတ်ႉသျႃး တႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈလုမ်ႈၾႃႉ

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  Antonio Guterres တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈ May 2021 တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) Dmitry Polyanskiy ၵႅမ်ၽွင်းတၢင် မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈရၢတ်ႉသျႃး မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸင်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈရၢတ်ႉသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

Dmitry Polyanskiy ၵႅမ်ၽွင်းတၢင် မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တေမီးတီႈဝဵင်းလူင်မွတ်ႇသၵူဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12−13 May 2021 သေ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း Sergey Lavrov ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ယူႇတီႈလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ၶေႃႈတွပ်ႇတေဢွၵ်ႇမႃးလႆႈလီ ပုၼ်ႈတႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ရၢတ်ႉသျႃး Vladimir Putin ယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် တေဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းတႄႇၵႂႃႇ တီႈမိူင်းယူႇၵရဵၼ်း (Ukraine) ၊ မိူင်းသီးရီးယိူဝ်း (Syria)၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Myanmar)၊ မိူင်းလိပ်ႉပျႃး (Libya) လႄႈ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ (Afghanistan) ၸႃႉၵႂႃႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တေႃႇထိုင်ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ရၢတ်ႉသျႃး လၢတ်ႈမႃးယူႇတႃႇသေဝႃႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈၶဝ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼင်ႇၵၼ် ႁႃလၢႆးတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ရၢတ်ႉသျႃး Dmitry Peskov လၢတ်ႈဝႃႈ− လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆး ဢၼ်လီလႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉ ၼႂ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈရၢတ်ႉသျႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း လႄႈ ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼင်ႇၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း       

ၶေႃႈမုၼ်း − VOA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း