ၽူႈၼမ်းၼႂ်း UN ပၼ်ၾၢင်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ် တႃႇႁႂ်ႈရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း

Antonio Guterres ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႃႈ ယႃႇလူင်လိုမ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်ထူပ်းၽေးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၸုၵ်းယူႇၽၢႆႇၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ Stéphane Dujarric ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသုၼ်ႇတူဝ် Antonio Guterres ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇ တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလုမ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈထိုင် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ဢၼ်ပၼ်တီႈယူႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇယူႇၼၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၼႆႉ မိူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်သ်ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၸတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လွင်ႈၶဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်လိုမ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈဝႃႈၼႆယူႇ။

ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ် လႆႈလုၵ်ႉတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်း မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 4 ပီႊတဵမ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 August 2021 ၼႆႉလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ မွၵ်ႈၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉလႆႈယူႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် တီႈမိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ဝႃႈယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်ပေႃးတေလႆႈ ပွၵ်ႈမႃးယူႇၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼင်ႇမီးၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇ လႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးယူႇၶၢဝ်းယၢဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ႁႂ်ႈမီးပႃးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈၽေးလီ ဝႃႈၼႆ။

Credit : photo owner
Credit : photo owner

ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ထုၵ်ႇၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၽွင်းယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်း လမ်းႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇလႄႈ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈဝၢႆးဝၢႆး ဝႃႈၼႆယူႇ။

ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၼႆသေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈဢၼ်ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေထတ်းထွင်တူၺ်းယဝ်ႉ တေႁွင်ႉဢဝ်ၶိုၼ်း ၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈသင်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း