ၽူႈၼမ်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တၢင်းၾူၼ်း ဝၢႆးသေၽူႈၼမ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ၽူႈၼမ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း

ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးၸၢၼ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 24 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ  (Yoshihide Suga) လႆႈသိုပ်းၾူၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း  မုၼ်းၵျေးဢိၼ် (Moon Jae-in) ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိုၼ်းဝၼ်းလင်လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပီႊမႃးၼႆႉ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢၼ်မီးဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈသေ သုၵ်ႉယုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ။ ၽူႈၼမ်း သွင်မိူင်း သိုပ်ႇၾူၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်တႃႇတေမႄးႁႂ်ႈလီၶိုၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇသွင်မိူင်း ဢၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တေႃႇသူႈ လွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ဢုပ်ႇၾူၼ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း  မုၼ်းၵျေးဢိၼ် (Moon Jae-in) ယဝ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ  (Yoshihide Suga) လႆႈလၢတ်ႈ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ၵဝ်ၶႃႈလၢတ်ႈတီႈၸွမ်ၸိုင် မုၼ်းၵျေးဢိၼ် ဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၼႆႉ  ႁဝ်းၶႃႈဝႆႉပႅတ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ဢမ်ႇလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃး “တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၊ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ငၼ်းဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ယူႇဢၼ် ၼိုင်ႈ လႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈ တေဝႆႉမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ မိူင်းၼိုင်ႈသေ ပႂ်ႉတူၺ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်COVID-19 သေ မိူင်းတေႃႇမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈသူႇၸႂ်းၵၼ်လႄႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တၢင်းၾူၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽၢႆႇၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တုၵ်းယွၼ်းမႃးယူႇၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼင်ၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မုၼ်းၵျေးဢိၼ် သေ လႆႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ  (Yoshihide Suga)  ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တႃႇသွင်မိူင်း တေႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ လွင်ႈပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

US President Donald Trump (R) and South Korean President Moon Jae-in sign a trade agreement at a bilateral meeting in New York on September 24, 2018, a day before the start of the General Debate of the 73rd session of the General Assembly. (Photo by Nicholas Kamm / AFP)NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images

မုၼ်းၵျေးဢိၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢူၺ်းလီ ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တႃႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်  ၼႂ်းတွၼ်ႈ ဢေးသျႃးၸဵင်ႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၼမ်းသွင်မိူင်းၵေႃႈ ယင်းမုင်ႈမွင်းတေလႆႈႁူပ်ႉတေႃႇၼႃႈဢုပ်ႇၵၼ်သေ ပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈတၢင်းႁူႉၵၼ်လႄႈ တႃႇတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈထႅင်ႈ လွင်ႈလူင်းလၢႆးမိူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇသွင်မိူင်းၼႆႉ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈပီႊ 2018 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလုမ်းတြႃးၸၼ်ႉသုင် မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း သင်ႇယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း ငိုၼ်းၶိုၼ်း တီႈၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇသတီး မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃး ၸၢၼ်းၼႆသေ  ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈ တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းလူၺ်ႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၵၢၼ်သူင်ႇၶိူင်ႈဢၢႆႇထီႇ (IT) ပၼ်မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Reuters

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း