ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ၽွင်းဢႃႇယုလႆႈ 50 ပီႊ

ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းသေလၢႆ မွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်တပ်း တီႈႁူင်းယႃ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆႈတႆးလႅင်း လႄႈ လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 30 March 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇ သင်ႇၶႃႇရၶူင်းၵၢင် ဢမ်ႇမၼ်ႈဢမ်ႇၵိုမ်း ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးဝၼ်းၵိူတ်ႇၵေႃႈ ႁူႉတိုၼ်းမီးဝၼ်း လူႉသဵင်ႈတၢႆၼႆၼၼ်ႉသေ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ ၸိူဝ်းၸူမ်းသူင်ႁပ်ႉထွမ်ႇ ပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၼမ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃႇယုလႆႈ 50 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ႈလူၺ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 March 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ လႆႈတူၼ်ႉႁၢၵ်ႈဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ တီႈႁိူၼ်းသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇယူႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼင်ႇၶၼ်ၽႂ်းယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ႁူင်းၶဝ်ႈၸဵပ်း၊ တပ်းၵႂ်ႈ ၸဵပ်းထႃႉႁႅင်း လႄႈ မေႃယႃၶဝ် ၶတ်းၸႂ်ယူတ်းယႃယူႇ ၵေႃႈဢမ်ႇၶိုတ်းလႆႈသေ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 30 March 2021 ၵၢင်ၶမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး 19:25 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ  18:55 မူင်း) ၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

Photos: Alexander Leik

ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး – ယၢမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း  လုၵ်ႉႁိူၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 1988 ဢမ်ႇၼၼ် ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် 8888 (ပႅတ်ႇသီႇတူဝ်) ဝၢႆးမႃးၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး (MTA) လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈမၢႆလူင် ၼႂ်းႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ်သိုၵ်းႁၢၼ် တီႈပၢင်သွၼ်ၵၢၼ် မိူင်းမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းသူင် – မိူဝ်ႈၽွင်းယူႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး (MTA) ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းသူင် တႅမ်ႈၵႂၢမ်း၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ တႅမ်ႈဝွၵ်း၊ တႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းပပ်ႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ၵမ်ႈၼမ်တေပဵၼ်ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈပၢႆၵမ်တႄႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸၢႆးဢေး ပၢၼ်းသေး ၼႆယဝ်ႉ။

Photos: Alexander Leik

ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ယၢမ်ႈလႆႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇ 1 ၶႅပ်း မိူဝ်ႈပၢၼ်တိုၵ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႅပ်းၶူၺ်ႇ (Tape) ၸိုဝ်ႈၶႅပ်းၵႂၢမ်းမီးဝႆႉဝႃႈ “ၸၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ” ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး (MTA) လူမ်ႉၸူမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ လႆႈတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း ၵမ်ႈပႃႈၼမ်သေ မိူၼ်ၼင်ႇၵႂႃႇႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸွမ်း ဝူင်းၸိူင်းလႅင်းလႂ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်းလၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းထႆး ၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 31 March 2021 ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းမီးၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ ဢိၵ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၸွႆႈၵၼ်လုမ်းလႃး ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်  ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း