ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်တီႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မွၵ်ႈ 600 ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပူတ်းဢွၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် United Airlines ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပၵ်း တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ယူႇတီႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ်သေ လႆႈပူတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇယွမ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မွၵ်ႈ 600 ၵေႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တီႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် United Airlines ၼႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈမီးယူႇ 67,000 ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် 593 ဢၼ်တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ထႅင်ႈမွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႉ ၼႆႉၵေႃႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ၶေႃႈယူပ်ႈယွမ်းတၢင်းပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လွင်ႈသႃႇသၼႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈသေ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဝႆႉယူႇၼႆသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတီႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ်ၼႆႉ မီးယူႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ် (3%) ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ (August 2021) ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် United Airlines သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းသဵင်ႈသေ ဝၢႆးသမ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ဝႂ်သမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇဢဝ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄဝႆႉပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် တီႈသၢႆၵၢၼ်မိၼ် United Airlines ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈႁၢပ်ႈထၢမ်းၵၢၼ် တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းၵဝ်ႈ (99%) ၼႆႉတႄႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းလူဝ်ႇမီးၼၼ်ႉယူႇသေ ဢၼ်ၵိုတ်းယူႇမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၼိုင်ႈ (1%) ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇသေတႃႉၵေႃႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႃႈတေလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တီႈၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉသေ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 44 လၢၼ်ႉပၢႆသေ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵေႃႈ မီးယူႇ 7 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း