ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းယႃ ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸေႇတၼႃႇ 17 ၵေႃႉ တီႈႁူင်းယႃၵရုၼႃႇ ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ  ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉၼွင်ယႃး ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ႁူင်းယႃၵရုၼႃႇ ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ တီႉၺွပ်းၽူႈၼင်ႈၵျွင်း ဢိၵ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸေႇတၼႃႇ တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 17 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸေႇတၼႃႇ 17 ၵေႃႉ တီႈႁူင်းယႃၵရုၼႃႇ ၼၼ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်တိုၵ်ႉ ယူတ်းယႃဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈပရႁိတၶဝ် ဢဝ်လူတ်ႉၵႃးတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလွႆၵေႃႇ လႄႈ ႁူင်းယႃတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ႁူင်းယႃၵရုၼႃႇ ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းယႃဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် လူၺ်ႈဢမ်ႇလိူၵ်ႈၵူၼ်းၽၢၼ်ၵူၼ်းမီး ၽႃႇသႃႇၶိူဝ်းၵူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ ႁူင်းယႃၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းယႃ ဢၼ်ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီး ငိုၼ်းတွင်းၵႃႈယူတ်းယႃလႄႈ လွင်ႈတီႉၺွပ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသေဢိတ်း ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းယႃၵရုၼႃႇ တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼႆႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ မေႃယႃ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်း CDM သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈ ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း