ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပဵၼ်ငိုၼ်း တႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 7,400,000 ပျႃး (ၸဵတ်းလၢၼ်ႉသီႇသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 July 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း တႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းမႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် ထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,133,500 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉၼိုင်ႈသႅၼ်သၢမ်မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းမႄႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်းသေ သိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်သေ တႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း