ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းၼႆသေ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 800,000 ပျႃး  (ပႅတ်ႇသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 31 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်း ဢၼ်မီးတီႈထုင်ႉမၢဝ်း ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 480,000 ပျႃး (သီႇသႅၼ်ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ သၢႆသိုၵ်း RCSS/SSA တီႈၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် မိူၼ်ၵၼ်။

ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းလႅင်းပိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼမ်ၼမ်၊ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ RCSS/SSA ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼမ်ၼမ်ဢေႃႈ၊ ယွၼ်းသူးပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်တင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်ႇသႂ်ၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း