ၽွင်းတၢင်ဢင်းၵိတ်း ဢၼ်ၵဵဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ လႄႈ ဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶၢမ်ႈၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵိၼ်းမ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ပွၵ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈပၶူၵ်ႉၵူႇ တိူင်းမၵူၺ်း ၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ဝၢၼ်ႈၵိၼ်းမ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇမႆႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းမုၵ်ႉၾႆးယဝ်ႉသေ တူဝ်သတ်းၵူၼ်းမိူင်း လဵင်ႉဝႆႉတင်းၼမ်ၵေႃႈ လူႉတၢႆ လႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 250 လင်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢင်းၵိတ်း Dan Chugg ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၼႅတ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် လႄႈ ႁဵတ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉဢၼ်လီၽၢၼ်ႈလီၵူဝ်ယူႇသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵိၼ်းမ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ဝၢၼ်ႈၵိၼ်းမ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးၵၼ်ယူႇဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်ၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉဝႃႈ မီးဝႆႉသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ၽွင်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ဝၢၼ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၼႂ်းတိူင်း မၵူၺ်း လႄႈ ၸႄႈၵႅင်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ယင်းတိုၵ်ႉ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းၼမ်ၵေႃႈ လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး သေ ၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင် လၢတ်ႈဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ်မႃးတေႃႈလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ်ယဝ်ႉသေ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တိုၼ်းၼႄလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းၽိတ်း ရႃႇၸဝတ်ႈလူင် လႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (NUG) ၶဝ် တေဢဝ်လွင်ႈၼႆႉ တၢင်ႇထိုင်တီႈ လုမ်းတြႃး ICC လႄႈ ICJ သေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း