ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇ

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇ

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇသေ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉငိုၼ်း 1,500 သႅၼ် တႃႇၸွႆႈထႅမ်ႈပၼ် ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၢႆႇငဝ်းတူင်ႉ၊ ၽၢႆႇပၢႆးမွၼ်း၊ ၽၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (1) ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ငိုၼ်း 1,500 သႅၼ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ၵၼ် တႃႇၼႂ်းတွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆ ၼိုင်ႈတွၼ်ႈလႂ် တေလႆႈယူႇ တႃႇ 300 သႅၼ် ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈယူႇတႃႇငိုၼ်း 300 သႅၼ် လႄႈ တႃႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းဢုပ်ႉငီႉၵၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MJU, MJA, BNI, ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼၢင်းယိင်း၊ ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸႅၵ်ႇပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉသေ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေယိူင်းဢၢၼ်း ပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 30,000 ပျႃး ၼႆယူႇ။

Photo- credit to owner

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် တေဢၢၼ်းပၼ် 30,000 ပျႃး ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းသဵင်ႈ မီးယူႇႁဵင်ပၢႆ ငိုၼ်းဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈမႃး တႃႇ 300 သႅၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈလႄႈ တေတူၺ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႉလႂ် တူၵ်းၵိၼ်းႁႅင်း လူဝ်ငိုၼ်းႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပၼ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၼိုင်ႈ ၵေႃႉလႂ် 30,000 ပျႃး ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ 

ၼွၵ်ႈလိူဝ် ၽၢႆႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၢႆႇငဝ်းတူင်ႉ၊ ၽၢႆႇပၢႆးမွၼ်း၊ ၽၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၼင်ႈပၢင်ၵုမ် တႃႇၸႅၵ်ႇၽႄပၼ်ငိုၼ်းၵၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွႆႈမႃးၼႆႉယူႇ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ (May 2020) ၼၼ်ႉမႃး ယူႇတီႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ လိုဝ်ႈၵၢၼ်ငၼ်း ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19၊ ၸိူဝ်းႁုပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် လႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ်ဢွင်ႈ တီႈပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးယူႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။  

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း