ၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်းသူၼ်း ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းတိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၽွင်းယၢမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၵ်းတေႃးလႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈမိူင်းၶျၢင်း ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇလႄႈ ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆ ၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်းသူၼ်း ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းတိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 April 2020 လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပၼ်ၾၢင်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ မိူင်းၶျၢင်း ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈလူႉတၢႆလႄႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမၢင်တီႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉယူႇလႄႈ လီလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ၽွၼ်းယွၼ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ၸပ်းပႃးၸွမ်းမႃးၼမ်ၼႃႇလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လိူဝ်သေၽွၼ်းယွၼ်ႈၶွင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉ၊ လႆႈၶၢမ်ႇပႃး ၽွၼ်းယွၼ်ႈပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်း လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ  ဢိၵ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇတတ်းပႃး လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉထႅင်ႈလႄႈ တႃႇတေလႆႈႁူႉ ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇဢၼ်ၶိုတ်းတၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတၢင်းယပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ပုၼ်ႈတႃႇၽွၼ်းလီတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈသေ တပ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇသေဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ် လႅင်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇၼႂ်းမိူင်းပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၼႃႈတႃ ၊ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈ ၵူၼ်းၽၢၼ်ႁိုဝ် ၵူၼ်းမီးလႄႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထူပ်းၽေးမိူၼ်ၵၼ် ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းမိူင်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

လိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင် 20 မိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢေႃးသတြေးယႃး၊ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ၊ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ မိူင်း UK ၊ မိူင်းၽရင်ႇသဵတ်ႇ ၊ မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်မီးတီႈၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ (EU) ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း