ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇလၢတ်ႈ ၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူႈၽၢႆႇ

ဝၢႆးသေ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တႃႇၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တူဝ်ၽွင်းတၢင်ၵေႃႉဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 August 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ပႅတ်ႇလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢီႇရဝၼ်ႇ ပိူဝ်ႇႁိၼ်ႇ ယူးသွပ်ႉၾ် Erywan Pehin Yusof ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်တႃႇတေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ဢၢၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တေမႃးမိူဝ်ႈလႂ် ဝၼ်းထီႉလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃး ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇတေၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လႄႈ ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈတူၺ်းထိုင်သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ႁူမ်ႈတင်း ၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ − မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်လီလီ ယွၼ်ႉဝႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမိူၼ်မိူဝ်ႈ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢၼ်ၵဝ်ႈၶႃႈယၢမ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ် June 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ တေယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တႃႇတေလႆႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈလွင်ႈယႂ်ႇႁႅင်းလိူဝ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉတေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႃၶေႃႈမုၼ်းၵႂႃႇလီလီ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ် August 2021 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႂ်ႉႁိူၼ်းဝႆႉသေ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၵေႃႈ ယုၵ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးထိုင်လိူၼ် August 2023 ၸင်ႇတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8  August 2021 ၶၢဝ်းတၢင်းႁူၵ်းလိုၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးထိုင် 960 ၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း