ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇလႄႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇ သုၼ်းၵေႃႇသျၢင်ႇ Sun Guoxiang ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သွင်ၽၢႆႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၶပ်ႉမၢႆႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉသင်၊ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်မီးပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈ ၊ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ−မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ−သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သုၼ်းၵေႃႇသျၢင်ႇ ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢေးသျႃးၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ဢၼ်မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈသုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇ၊ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ သုၼ်းၵေႃႇသျၢင်ႇ ယၢမ်ႈမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းမႃးၼႂ်းလိူၼ် August ဝၼ်းထီႉ 21-28 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈသေ ယွၼ်းႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁူပ်ႉထူပ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပေႇလ် ရီႇၶျၢတ်ႇသၼ်ႇ Bill Richardson ၽူႈၶဝ်ႈသၽႃးၼိူဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႉၵဝ်ႇ ပဵၼ်ပႃး ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆၵေႃႈ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ႁွင်ႉဢဝ်တူဝ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႅၼ်ႇၼီႇ ၾႅၼ်ႇသ်တႃႇ Danny Fenster ဢၼ်ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်မိူဝ်းၶိုၼ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 12 November 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တွၼ်း ပေႃးရမတ်းဝိၼႆး ၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆး ပဵၼ်ပႃးၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းသေ မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 13 November 2021 သမ်ႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ယူဝ်ႁႄႇ သႃႇသႃႇၵႃႇဝႃႇၵေႃႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇသေ လူင်းသူႇၸႂ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ဢုပ်ႇၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 17 November 2021 တေႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းလၢႆလၢႆမိူင်း မႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉယူႇ၊ ၽွင်းတၢင်မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး မီးလွင်ႈတၢင်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ လႆႈၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းတင်းၼမ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈၶဝ်ဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢင်ၸႂ်မူႇပိူင်ၶဝ်ၼႆၸိုင် ၽွၼ်းလီၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း