ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ14 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရူႇၼၢႆး Erywan Yusof လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး Subrahmanyam Jaishankar  လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တၢင်းဢွၼ်လၢႆး ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

Jaishankar ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Twitter ဝႃႈ ယူႇတီႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ Erywan Yusof ငိၼ်းၸူမ်း လွင်ႈလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႂ်းတွၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရူႇၼၢႆး ထူၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၼႂ်းတွၼ်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိၼ်းတီးယႃး ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းလႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွတ်ႈၽႅဝ် ၶိုၼ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢိၼ်းတီးယႃး တိုၼ်းႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

Erywan ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၼႃႈတေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈမီးလွင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းမီးၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်းဢွၵ်ႇမႃးပႃးဝႃႈ ၽူႈဢၼ်တေၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၼႃႈတေၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁူပ်ႉပႃး ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တင်းသဵင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း