ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇတုၵ်းယွၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ဢီႇရဝၼ်ႇ ပိူဝ်ႇႁိၼ်ႇ ယူးသွပ်ႉၾ် Erywan Pehin Yusof တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵျႃႇပၢၼ်ႇ Kyodo News ၼင်ႇၼႆ။

ယူးသွပ်ႉၾ်လၢတ်ႈဝႃႈ − ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်လႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ၵၢင်လိူၼ် September ၼႆႉၵႂႃႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းတေႃႇထိုင်ပီႊ 2021 ၼႆႉသဵင်ႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလူၺ်ႈ Online Video Conference ၼၼ်ႉသေ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸုမ်းဢၼ်တေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်မိူင်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၽၢၼ်ႇတၢင်းၸုမ်းဢၼ်ယူႇၵႄႈၵၢင်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၶဝ်ႈမႃးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ တႃႇတေလႆႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း