ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမုင်ႈမွင်း တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ဢၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမုင်ႈမွင်းၼမ်ယူႇ တႃႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၶရိတ်ႉသ်တိၼ်း သႃႇရႃႇၼႃႇ ပိူဝ်ႇၵိၼ်ႇၼႃႇ (Christine Schraner Burgener) ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း Online မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 May 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမုင်ႈမွင်းၼမ်ယူႇ တွၼ်ႈတႃႇတေလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Burgener လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျုး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇၵဝ်ႈၶႃႈ ၵူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉၼႆၵူၺ်း ၵွပ်ႈၼၼ် ၵဝ်ႈၶႃႈတေဢမ်ႇၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 May 2021 Burgener မီးလွင်ႈတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတီႈမိူင်း ၵျုႇပၢၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၵျႃႇပၢၼ်ႇ တင်း ၶႄႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶႄႇ ပဵၼ်မိူင်းယူႇၽၢႆႇလင် ပၼ်ႁႅင်းဢီးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ  Burgener လၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၶႄႇ လႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလိူၵ်ႈ ဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇၸုမ်းၸၢတ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) တေဢၢၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁၢမ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 May 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇပႆႇမၵ်းမၼ်ႈလႆႈဝႃႈ တေပဵၼ်မၵ်းမၼ်ႈမိူဝ်ႈလႂ် လွင်ႈၼႆႉ Burgener လၢတ်ႈဝႃႈ “ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼႂ်းၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃယူႇ”  ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလူလွမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 25 May 2021 ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 827 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း မီးၼမ်ထိုင် 5,421 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်မေႃသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ၸၼ်ႉသုင်) ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ်မီး မီးၼမ်ထိုင် 125,000 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း