ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတဵမ်မိူင်းယဝ်ႉ

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶရိတ်ႉသ်တိၼ်း သႃႇရႃႇၼႃႇ ပိူဝ်ႇၵိၼ်ႇၼႃႇ (Christine Schraner Burgener) ဢၼ်တေပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတဵမ်မိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉသေ ဢဝ်ၸုမ်းဢၼ်တေၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈ လႄႈ သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ မႃးတႅၼ်းတီႈယူႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတႄႉလၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈ မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တေယူႇတီႈ ၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶရိတ်ႉသ်တိၼ်း သႃႇရႃႇၼႃႇ ပိူဝ်ႇၵိၼ်ႇၼႃႇ (Christine Schraner Burgener) လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇပႃးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉသေ တႃႇႁႂ်ႈၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ ပေႃးတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း လႄႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 16 July 2021 ၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၸူး ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸူဝ်းဝိၼ်း မႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇသင်မႃးၶိုၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁၼ်ႉတေႃႇထိုင် လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September 2021) ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇငဝ်းသင် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေဢၢၼ်းၶႂ်ႈဢဝ်ပေႉၽၢႆႇလဵဝ် မိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶရိတ်ႉသ်တိၼ်း သႃႇရႃႇၼႃႇ ပိူဝ်ႇၵိၼ်ႇၼႃႇ (Christine Schraner Burgener) ၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ပီႊပၢႆသေ တေပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း