ၽွင်းတၢင်ၶႄႇလႄႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇလႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝူင်ႈၼႆႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇ သုၼ်းၵေႃႇသျၢင်ႇ Sun Guoxiang ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တေႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈ ၶႄႇ−မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉသေတႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy တႄႉ ဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈမုၼ်းလႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ Sun Guoxiang ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႂ်းလိူၼ် November ၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 28 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇယၢမ်ႈမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇယူႇ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈထူပ်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇလႄႈ ၽူႈဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁူပ်ႉထူပ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုၼ်းယွႆႈယႅမ်းၶၢဝ်းတၢင်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇသေတႃႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢုပ်ႇပႃးလွင်ႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ၶႄႇလႄႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၸွမ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ
ၽွင်းတၢင်ၵျႃႇပၢၼ်ႇ သႃႇသႃႇၵႃႇဝႃႇ လႄႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 November 2021

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႄႇ မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇၼႆႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႁႄႇ သႃႇသႃႇၵႃႇဝႃႇ ၵေႃႈ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 November 2021 ၼၼ်ႉသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢမ်းလဵဝ် လႄႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဢၼ်မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသူင်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15 November 2021 ၼႆႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႁႄႇ သႃႇသႃႇၵႃႇဝႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတႅတ်ႉၶၢႆႇဝိၼ်း ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းတွၼ်ႈၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႁႄႇ သႃႇသႃႇၵႃႇဝႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် Nippon Foundation မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယၢမ်ႈပဵၼ်ပႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ၽူႈပွင်ၵၢင်သိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းမျၢတ်ႈၼႅင်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ သႃႇသႃႇၵႃႇဝႃႇ မီးၶပ်ႉမၢႆ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 4 ပႃႇတီႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 November 2021 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း