ၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ တီႈ UNSC ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလၢႆးၽွင်းတၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်

ၽွင်းတၢင်ၶႄႇ Zhang Jun ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တႃႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ (May 2021) ၼႆႉ လၢတ်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးတေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းတိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလႆႈၸႂ်ႉ လၢႆးၽွင်းတၢင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးတေဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်း တိူဝ်းလိူဝ်မႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်ၽွင်းတၢင်ၶႄႇသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ တၢင်းၶတ်းၸႂ် လၢႆးတၢင်းၽွင်းတၢင်သေ ဝႄႈပၼ်ႁႃဢၼ်တေၶဵင်ႈၶႅင်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဵင်ႈၶႅင်မႃးလိူဝ်ၼႆႉၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇတေႃႇၵၼ်သေ ပဵၼ်လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉလိူဝ်မႃးထႅင်ႈ လႄႈ လွင်ႈလူႉသူမ်းတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း တေတိူဝ်းၼမ်မႃးသေ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေယႂ်ႇတိူဝ်းလိူဝ်ၼႆႉ မႃးဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိုၵ်ႉၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယၢင်ႈၶဝ်ႈၸူးၶိုၼ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇယူႇသေဢမ်ႇၵႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇသၢင်ႈ ၵိၼ်သဝ်းတင်းၼမ် လႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသေ လၢတ်ႈႁႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးတၢင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းသေ ႁႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႄႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၵႅဝ်ၸွမ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ႇၶႄႇ Zhang Jun လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သေဢမ်ႇၵႃး ႁူႉပႃးငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈပႃးၵႄႈလိတ်ႈ ၸွမ်းပၼ်ႁႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈယူႇ တႃႇၽွၼ်းလႆႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃးတေမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီလႆႈမႆႈ ၸႂ်ၸွမ်းဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းလိူဝ်ၼႆႉ လႄႈ ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ်ဝႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ (April 2021) ၼၼ်ႉ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉယူႇသေ ၼႂ်းလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း ယူႇတီႈဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႇဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးသေ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း 5 ၶေႃႈသေ တႃႇၶေႃႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတင်းမူတ်းသေ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၵုမ်းထိင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း ၼႆယူႇ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ထွမ်ငိၼ်းၸွမ်းယူႇသေတႃႉၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈလိူင်းသေ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

 တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း