ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း−2

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်း−2 တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ယၢင်ၵျႄႉၶျီႉ (Yang Jiechi) ပဵၼ်ပႃး ၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမိူင်းၶႄႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း−2

မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈ တႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉ ၼႄတူဝ် ၶေႃႈဢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီၵျိင်ႉၽိင် (Xi Jing Ping) မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈတႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လူတ်ႉၾႆး လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး၊ လွင်ႈတႃႇတေႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်းတေႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း လႄႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလွင်ႈၵႃႉၶၢႆၽိတ်းမၢႆမီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးလွင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်တိူဝ်းလိူဝ်မႃးသေၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း−2

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လွင်ႈဢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူဝ်ႇတႅၼ်း ငိုၼ်းၵူႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႄႇတိူဝ်းပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶိုၼ်းပူၵ်းပွင်ပၼ်လႆႈၼႆသေ ၶႄႇတေၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 200 လၢၼ်ႉယွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ− လွင်ႈၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ မႃးတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ RCEP ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ ဢေႃးသတြေး လီးယႃး၊ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢိၼ်းတီးယႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႃႉၶၢႆၸွမ်းၼၼ်ႉ ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၽွင်ႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ထၢင်ႇတႄႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း−2

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 2 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉသမ်ႉၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း  ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇတီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ၵၼ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းသပဵၼ်ႇ၊ မိူင်းၵရိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႇၵျိၼ်းၽိင်ႇ မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ January 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈ ယၢင်ၵျႄႉၶျီႉၵေႃႈ မႃးၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း