ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း (13) မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ် ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ ႁဵတ်းၸႃႉတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼင်ႇလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14  February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23:00 မူင်း ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (13) လုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ လမ်းတီႉၺွပ်းၵုမ်းထိင်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းပရႁိတ ႁူမ်ႈတင်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တတ်းၶၢတ်ႇလႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ ဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢထမ်ႇမ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၢႆမီႈယဝ်ႉ ဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉၼႂ်းၶွပ်ႇၼႂ်းပိူင်၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း (13) မိူင်း တိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း (13) မိူင်း တိုၼ်းႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် ယူႇၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် တိုၵ်းတေႃးႁႃလၢႆးတၢင်းတႃႇတေလႆႈ သုၼ်ႇလႆႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ သုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင် (13) မိူင်းၼၼ်ႉ မိူင်းတဵၼ်းမၢၵ်ႇ (Denmark)၊ မိူင်းၶျႅတ်ႉသ် (Czech Republic)၊ မိူင်းၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ (Finland)၊ မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ (France)၊ မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ၊ မိူင်းဢီႇတလီႇ၊ မိူင်းၼေႇထိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ၊ မိူင်းသဝိတ်ႇတဵၼ်ႇ၊ မိူင်းသပဵၼ်ႇ၊ မိူင်းၼေႃႇဝူၺ်း၊ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ၊ မိူင်းဢင်းၵိတ်း (UK) လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း