ၽွင်းတၢင် လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်း ဢၼ်မီးတီႈၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆလၢႆမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႄႇပျီႇတေႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 February 2021 (လိူၼ်သမ်လွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115ၼီႈ) ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇ တိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁွင်ႉၶိုၼ်း ၽွင်းတၢင် လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်း ဢၼ်မီးယူႇတီႈၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼႄႇပျီႇတေႃႇသေ ဢွင်ႈတီႈၽွင်းတၢင် ဢၼ်တေပွၵ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၽွင်းတၢင်မႂ်ႇ တႃႇၵႂႃႇပုတ်ႈတႅၼ်းၶိုၼ်း တီႈယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉဢဝ်ၶိုၼ်း ၽွင်းတၢင် လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆၶၢႆႉတီႈယူႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်မႃး ဝၢႆးသေ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈၸုမ်းၸၢတ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ယူႇတီႈတူဝ် မၼ်း သေ သၢၼ်ၶတ်း လႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸုမ်း CRPH ဢၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

U Moe Kyaw Tun

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 February 2021 (လိူၼ်သမ်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉၼိုင်ႈဝၼ်းၵေႃႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ထွၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆမၼ်းဢွၵ်ႇတၼ်းႁဵင်း လူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ႁၵ်းလင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ယႃႉသလေႇၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽွင်းတၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင် လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းတီႈၽွင်းတၢင် ၸိူဝ်းဢၼ်မီးယူႇတီႈ မိူင်းၶႄႇ၊ ဢိၼ်းတီးယႃး၊ ၵူႇဝဵၵ်ႉ၊ ဢီႇတလီႇ၊ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး၊ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ ပႃႇၵိတ်ႇသ်တၢၼ်ႇ၊ ႁွင်ႇၵွင်ႇ၊ ပႄႇလ်ၵျႅမ်ႇ၊ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ ထႆး၊ ပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ်၊ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး၊ ဢင်းၵိတ်း၊ ပရႃႇသီး၊ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ၼေႃႇဝူၺ်း ထုၵ်ႇႁွင်ႉၶိုၼ်းသေ ၶၢႆႉမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ ၼႄႇပျီႇတေႃႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလုမ်းၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉတီႈယူႇၽွင်းတၢင်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း ပီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိူင်းၵႂႃႇမွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်ႇ လႄႈ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းသေမိူင်းမိူင်း တဵမ်သၢမ်ပီႊယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈပွၵ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်း ၵၢၼ်ၶိုၼ်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၽႂ်မၼ်း ႁႂ်ႈတဵမ်သၢမ်ပီႊသေယဝ်ႉၸိုင်  ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းၵႂႃႇ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၽွင်းတၢင်ၵေႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄပႃးဝႃႈ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်ႈ ၽွင်းတၢင် လႄႈ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းတီႈၽွင်းတၢင် ဢၼ်ႁွင်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးၵမ်း ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းတဵမ်သၢမ်ပီႊ လႄႈ ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် လိူဝ်သၢမ်ပီႊၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်လုမ်း ၽွင်းတၢင်မီးၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၽွင်းတၢင်ၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ႁႂ်ႈထိုင်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 45 ဝၼ်း ဝၢႆးသေဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉယူႇၼႆသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးတၢင်းၶိူင်ႈမိၼ် မီးလွင်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈၼႆလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ် တေလႆႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း တေလႆႈပွၵ်ႈၸွမ်းၶိုၼ်း ၶိူင်ႈမိၼ်ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႂ်ႇ တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပၼ်ဝီႇသႃႇၶဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈ မိူင်းလႂ် မၵ်းမၼ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း