ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်တိုၵ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၶိုၼ်ႈသုင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 12  ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ပွႆႇၽႃႈႁိူၼ်းယေး  ဢိၵ်ႇတင်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၵေႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ယင်းတိုၵ်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ လႄႈ ဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း သၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၵႂႃႇလႄႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ထႅင်ႈသွင်ပုၼ်ႈ ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶၢႆယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶၢမ်ႇၸုၼ်ႉ သေ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶၢႆပၼ်ၼမ်ႉမၼ်း”ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇသိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈသီႇ ၼိုင်ႈလီႇတိူဝ်ႇၼႆ လႆႈပၼ် 2,500 (သွင်ႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇပျႃး) ပေႃးၼိုင်ႈၵႃႇလၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈပၼ် 10,000 (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပျႃး)သေ မၢင်ပၢမ်ႉဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းၶၢႆ လႄႈ ပေႃးလႆႈဢိုတ်းပၢမ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းဝႆႉၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇ လႄႈ ဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ သေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပွႆႈၽႃးႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈၼိုင်ႈသႅၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း