ၽွင်းလူင်ထႆး ႁူပ်ႉထူပ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်တၢင်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး လႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈႁူပ်ႉ ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢွၼ်တၢင်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 2 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈၽိတ်းမွၵ်ႇၼႆၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆးၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 July 2023 သေ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး လႄႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈမီးမႃးဢွၼ်တၢင်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်တႄႇၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 July 2023 တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 July 2023 ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း လႄႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းဢိၼ်းတူဝ်ႇၼီးသျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ထႆး ႁူပ်ႉထူပ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်တၢင်းပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင် ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်လွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်လၵ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လႄႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးတူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ယင်းတေမီးပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ႁူမ်ႈၸွမ်း ၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ၶႄႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 July 2023 သေဢမ်ႇၵႃး ဝၢႆးသေၼႆႉယဝ်ႉ တေမီးပႃးပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸၼ်ႉၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ တႃႇ 18 ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 July 2023 လႄႈ တေမီးဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ၶႄႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း