ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လႄႈ ထႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းထႆး

ၶၢဝ်းတၢင်းၽွင်းလူင် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ဢၼ်ဢၢင်ႈမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈသေတႃႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လႄႈ ထႆး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သၢမ်ၽၢႆႇ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 February 2021 (လိူမ်သၢမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းထႆးသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၻွၼ်း ပေႃးရမတ်းဝိၼႆး (Don Pramudwinai) ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး လႄႈ ရႅတ်ႇၼူဝ်ႇ မႃႇသူႇတီႇ (Retno Marsudi) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင် (3) ၸိုင်ႈမိူင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းသင်ၵၼ်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆး လႆႈယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လႄႈ ထႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းထႆး
Photo – ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ / REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

ၸွမ်းၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း သၢမ်ၽၢႆႇပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ပႃးၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇပၢင်ၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်မိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ၊ ၵူၺ်းလႆႈႁၼ် ၼင်ႈတေႃႇၼႃႈၵၼ်သၢမ်ၵေႃႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ရႅတ်ႇၼူဝ်ႇ မႃႇသူႇတီႇ (Retno Marsudi) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ယူႇတီႈဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးသေ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မီးလွင်ႈတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်း သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (CRPH) တင်းသွင်ၽၢႆႇဝႆႉယူႇသေ တေဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႆႉပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ − ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈ ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယႃႇပေၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ ယင်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ပရႃယုတ်း ၸၼ်းဢူဝ်းၶျႃး ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လႄႈ ထႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈမိူင်းထႆး
Photo – ရႅတ်ႇၼူဝ်ႇ မႃႇသူႇတီႇ (Retno Marsudi) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး

ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ပရႃယုတ်း ၸၼ်းဢူဝ်းၶျႃး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ − လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼင်ႇၵၼ် လႄႈ တေလႆႈႁပ်ႉထွမ်ႇၵၼ်ၽွင်ႈယူႇ၊ ပၼ်ႁႅင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၽွင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း (3) မိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆး Bangkok Post တႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ − ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ လွင်ႈတႃႇတေၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေဢမ်ႇၵႃး ဢုပ်ႇပႃးလွင်ႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၼႆႉ လႆႈမႃးတႅၼ်းတီႈယူႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း