ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်မိူင်းၶျၢင်းထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းတီႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် မိူင်းၶျၢင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇတီႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တိုၵ်းယိုဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ (13:00) မူင်းၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင် ဢူးၸူဝ်းထႅတ်ႉ ၶီႇႁိူဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသၢႆၼမ်ႉၵလႃးတၢၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝလႄႈ ထုၵ်ႇသိုဝ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုတ်းယိုဝ်းသေ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ (30) မိၼိတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼိူဝ်ႁိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးၽွင်းလူင် ဢူးၸူဝ်းထႅတ်ႉ ႁူမ်ႈတင်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅင်ႈ (3) ၵေႃႉသေ ဢမ်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသေၵေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်မိူင်းၶျၢင်း ဢူးၸူဝ်းထႅတ်ႉလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တီႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ ႁူမ်ႈပႃးတင်း သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 9 September 2020 ၽွင်းယၢမ်းၵႂႃႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ တေၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈဝဵင်းလူင်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶျၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ− ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၶီႇႁိူဝ်းၶၢမ်ႈၼမ်ႉသေ တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ (289) ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း ၼႃႈတေၶဝ်ႈၼႂ်းတပ်ႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၽွင်းလူင်ၼၼ်ႉယူႇသေ တေၵႂႃႇတီႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ၼၼ်ႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်ယူႇ မွၵ်ႈ (1) လၵ်း၊ လႆႈၶီႇႁိူဝ်းၶၢမ်ႈၼမ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း