ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵႂႃႇတီႈမိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

လွႆးတ် ဢွတ်ႉသ်တိၼ်း (Lloyd Austin) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ တီႈမိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်းလူင်ႈၼႃႈ ၵွၼ်ႇတေထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 21 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ NBC News ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လွႆးတ် ဢွတ်ႉသ်တိၼ်း (Lloyd Austin) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵႂႃႇတီႈမိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇလႅင်း လူင်ႈၼႃႈ လွင်ႈတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းသင်သေ ၶဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢၢတ်ႉသ်ရၢပ်ႉ ၵႃႇၼီႇ (Ashraf Ghani) ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႄႈ သၵွတ်ႉ မီႇလိူဝ်ႇရ် Scott Miller ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၶွင် လွႆးတ် ဢွတ်ႉသ်တိၼ်း ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၼၼ်ႉ လႆႈမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇလီႇပၼ်ႇ (Taliban) ဝႆႉဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေလူတ်းယွမ်းလႆႈ ပၢင်တိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 18 ပီႊ ၼႂ်းမိူင်း ဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း ဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇတင်းမူတ်း ၵွၼ်ႇဝၼ်းထီႉ 1 May 2021 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

PHOTO – New York Post

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လႆႈထူပ်းၺႃးႁႅင်းဢီး လၢႆလၢႆၽၢႆႇဝႆႉ ၸွင်ႇသမ်ႉတေတၼ်းထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉမိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ တင်းမူတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉ ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ၼၼ်ႉယူႇႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

လွႆးတ် ဢွတ်ႉသ်တိၼ်း ပဵၼ်ၽွင်းလူင် ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ မိူင်းဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ၊ လွႆးတ် ဢွတ်ႉသ်တိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်တႃႇႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလႆႈ ပၢင်တိုၵ်းၵၢင်မိူင်းသေ ၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ လွႆးတ် ဢွတ်ႉသ်တိၼ်း လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း Nobuo Kishi ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၵျုႇပၢၼ် တီႈဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 March 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ သင် ၶႄႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇ မီးပၼ်ႁႃၵၼ်မႃးၼႆၸိုင် ၵျုႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ် တိုၼ်းတေယူႇလွႆၽၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း