ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ NUG ဝႃႈ PDF ဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်ပၢၵ်ႇယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 September 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ဢူးယီႇမုၼ်ႇ တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ်ၾဵတ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်ဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုတ်ႉတီႈယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း (PDF) ဢဝ်တီႈယူႇ မီးဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းလႆႈၼႆႉ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းယဝ်ႉသေ  ၽၢႆႇတၢင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ၼႅတ်ႈၵုမ်းထိင်း သဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ဝဵင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းဢၼ် ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) ၶဝ် ႁူမ်ႇငမ်းလႆႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ် တႅမ်ႈလၢတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းပႃးဝႆႉသေတႃႉ ၵူၺ်းႁၼ်တႅမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼၼ်ႉ တေမႃးထႅင်ႈတွၼ်ႈသိုပ်ႇမၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတဵၵ်းႁိမ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် လႄႈ ၾႆးၽဝ် ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈႁႃ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးယူႇဝႆႉ မီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇမၼ်းဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းၶျၢင်းၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇမိူၼ်ၵၼ်သေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈလူႉႁၢႆ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢူးယီႇမုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဝႃႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း