ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်း NUG သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးၶႄႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ တေႃႇၸိၼ်ႇမႃႇဢွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူးထိုင်တီႈ ဝင်ယိ (Wang Yi) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇသေ လၢတ်ႈဝႃႈ မီးလွင်ႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်မိူင်းၶႄႇ လႄႈ မိူင်းၼႂ်းဢေးသျႃး ၶတ်းၸႂ် တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ယိူင်းဢၢၼ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ NUG တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈဝႃႈၼႆသေ လွင်ႈဢၼ် ၶႄႇ လႄႈ ၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢမ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်း NUG ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 30 ပီႊ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ NUG ၸီႉၼႄဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ လုတ်ႈႁၢမ်းဝႆႉၼိုင်ႈလွင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လွင်ႈၶတ်းၸႂ် ဢၢၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းသွင်မိူင်းၼႆႉယူႇသေ သဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေၼိမ်သဝ်းမႃး ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇဢဝ်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈဢႃႇၼႃႇ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းတြႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းသေ သင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈဢေးသျႃးၼႆႉ တေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ် တေႃႇၸိၼ်ႇမႃႇဢွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢၼ်ႈ NUG သေ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၶျၢၼ်ႁၢႆး ၽွင်းလူင်မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငဝ်းလၢႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မင်ၸိူဝ်းၵေႃႈယင်းမီးၶေႃႈထတ်းသၢင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးယူႇၽွင်ႈ လွင်ႈဢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ႁွတ်ႈမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင် ဢၼ်ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း