ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 30 ပီႊ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ−ၶႄႇ

ၽွင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႄႈ ၶႄႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 30 ပီႊ လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ−ၶႄႇ တီႈဝဵင်းၶျူင်းၶျိင်း မိူင်းၶႄႇယူႇၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢတ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လၢတ်ႈဝႃႈ ဝင်ယိ Wang Yi ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းၶျူင်းၶျိင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ဝင်ယိ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ− တႃႇလွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၶႄႇတိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် လၢႆးလိူၵ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ၊ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လွင်ႈႁႅင်းဢီးၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈသၼ်ႇၶွၼ်းၼိူဝ် ၵၢင်ၸႂ်ၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီတေႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 June 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝင်ယိ ၵမ်ႉထႅမ် ႁၼ်လီၸွမ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်းယႃႇႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ႁႂ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၵ်းသူၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဝႆႉတီႈပၢင်ၵုမ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 ၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉ ႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၼိူဝ်ႉတိူဝ်ႉၼင်သင်သေ ႁၼ်ဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇဝႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းသေဢိတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸူဝ်ႈၵႃႈဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလုၼ်ႇ ပႆႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 30 ပီႊ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ−ၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ Chen Hai ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇထိုင်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇလႄႈ Chen Hai ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ ပႃးၸဵမ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶႅၼ်ႈသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8 June 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 19:00 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ႁိမ်းလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ တီႈၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ငိၼ်းသဵင် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁႅင်းဝႃႈႁႅင်း၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈ ၽၵ်းတူၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ႁိမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ယူႇ၊ လွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်လိူၼ် May 2021 မႃးၼႆႉ တေၵႆႉၵႆႉမီး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ပႃးၸဵမ်ဢွင်ႈတီႈ သုၼ်ၵၢင်ၵႃႉၶၢႆ ယႂ်ႇလူင် 105 လၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆတီႈသေတႃႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈသေပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵႃႉၶၢႆၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၶၢမ်ႈမိူင်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း