ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း တူႇရၵီႇ လႄႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃးလွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၽွင်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (76) ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းတူႇရၵီႇ မႄႇပလူ သႃႇပုတ်ႇသူဝ်ႇလူႇ (Mevlüt Çavuşoğlu) လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ရႅတ်ႇၼူဝ်ႇ မႃႇသူႇတီႇ (Retno Marsudi) ၽွင်းလူင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပႃးဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းတူႇရၵီႇ မႄႇပလူသႃႇပုတ်ႇသူဝ်ႇလူႇ (Mevlüt Çavuşoğlu) လၢတ်ႈဝႃႈ ႁၼ်လီ ၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း လႄႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယူႇ လွင်ႈမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ် လွင်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်သွင်မိူင်းၼႆႉ ယင်းလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တိူဝ်းၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေႉတေႉလႄႈ ထုၵ်ႇလီတိူဝ်းၽိူမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်တူဝ်ႇၼီးသျႃး လႄႈ တူႇရၵီႇ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသွင်မိူင်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေတိူဝ်းမၼ်ႈၵိုမ်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ပေႃးတေတိူဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း