ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇပၼ်ႁႅင်းဢီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်း တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပဵၼ်မႃးဝၢႆးလင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းၽွင်းလူင်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ (ASEAN) လႄႈ Antony Blinken ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၽွင်းလူင်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၸိူဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈ  လႄႈ လွင်ႈတႃႇတေပၼ်ႁႅင်းဢီး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ လႄႈ လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႆႈႁူပ်ႉယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ဢၼ်ပေႃႇပဵၼ်မႃး တီႈၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈၸုမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယူႇ 5 ၶေႃႈ ႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇယူႇၶေႃႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတူဝ်တႅၼ်းၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Katherine Tai ၵေႃႈတိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈသူင်ႇၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢီႇရဝၼ်ႇ ပိူဝ်ႇႁိၼ်ႇ ယူးသွပ်ႉၾ် Erywan Pehin Yusof ဢၼ်ပဵၼ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရူႇၼၢႆးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Derek Chollet ၵေႃႈ လႆႈမီး လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ U Kyaw Moe Tun လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) တီႈဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း လွင်ႈတၢင်းတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၽႅဝ်ၶိုၼ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ တႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႂ်းတွၼ်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း